מילון מונחים למושגים נפוצים בתחום המשכנתאות

אחוז מימון

אחוז מימון הינו היחס שבין גובה המשכנתא המבוקשת לבין שווי הנכס אותו רוכשים או ממשכנים. מומלץ לנסות להקטין את אחוז המימון של המשכנתא. שכן הרגולציה והמודלים של הבנקים מובילים לתמחור יקר יותר של הלוואות באחוזי מימון גבוהים.

אישור עקרוני

השלב הראשון בתהליך קבלת המשכנתא הינו הגשת הבקשה להלוואה. במסגרת הפניה תתבקשו לתת פרטים ראשוניים הקשורים בהכנסות הלווים ובנכס הנרכש / המשועבד ולאחר בדיקת הבקשה תיתכן האפשרות לאשרה. אישור זה הינו עקרוני ומהווה מעין "אור ירוק" להתקדמות בהליך המשכנתא. האישור העקרוני מותנה בכך שכל הפרטים שמסרתם במעמד הגשת הבקשה יאושרו ויאומתו, ולא יתגלו פרטים נוספים שימנעו מהבנק לאשר את הבקשה.

פתיחת תיק הלוואה

תיק המשכנתא נפתח לאחר קבלת אישור עקרוני ולאחר שסיכמתם עם הבנק את תנאי ההלוואה שלכם. הפעילות בתיק כוללת חתימה על חוזה ההלוואה ונספחיו, וכן קבלת הנחיות לגבי פעולות הכרחיות למשכון הנכס.

הערת אזהרה

הערת אזהרה הינה הערה הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). מטרתה של הערת האזהרה הינה למנוע רישום עסקאות סותרות על אותו נכס שיכולות לגרום לכך שאותו נכס יימכר לשני גורמים שונים. לפני שהבנק יעמיד הלוואה לנכסים הרשומים בטאבו הוא ידרוש כאחד הביטחונות רישום הערת אזהרה נוספת לטובתו, בגין התחייבות בעל הזכויות במקרקעין לרישום המשכנתא לטובת הבנק.

זכאות

זכאות לקבלת הלוואה ממשלתית לסיוע בדיור ניתנת בהתאם לקריטריונים ברורים המוגדרים על ידי הממשלה , ההלוואה ניתנת לרוכשי דירה ראשונה או לבעלי דירה העומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הבינוי והשיכון. סכום הלוואת הזכאות, תנאיה והריביות בגינה משתנות מעת לעת ונקבעות ע"י משרד הבינוי והשיכון. לצורך מימוש ההלוואה נדרש להנפיק תעודת זכאות. בתעודה מצוינים סוג הזכאות- זוגות צעירים, עולים וכדומה, וכן מגבלות שונות או התניות שעל הזכאי לעמוד בהן לצורך קבלת הסיוע.

טאבו

המונח טאבו מתייחס ללשכת רישום המקרקעין הפועלת מכוח חוק המקרקעין. בלשכה זו מנהלים את רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית, או בחכירה שהועברה לרישום בטאבו. בטאבו ניתן למצוא גם את הפרטים הרלוונטים לרכישה או למכירה של נכסים אלה. לכל אדם הזכות לעיין בפנקס הרישום בטאבו ביחס לכל נכס תמורת תשלום אגרה.מסמך הרישום שמופק מהמחשב נקרא נסח טאבו. פנקס הזכויות בטאבו זמין לצפייה ברשת האינטרנטית.

לוח סילוקין

לוח סילוקין הינו טבלה המציגה את ההחזרים על ההלוואה לאורך זמן עד לסילוקה. הנתונים בלוח סילוקין מתבססים על הפרמטרים שנקבעו להלוואה כמו: סכום הלוואה, ריבית, תקופת ההלוואה ושיטת ההחזר. לוח הסילוקין מציג את ההחזר החודשי לפי מרכיבים של קרן וריבית.

מכתב כוונות

מכתב כוונות הוא מסמך המופק ע"י הבנק, ומאשר כי בכפוף לתשלום סכום יתרת ההלוואה הכולל עד לתאריך מסוים, יסכים הבנק להסרת השעבוד לטובתו. מכתב זה נדרש, לרוב בעת רכישת דירה יד שנייה, שעדיין לא נסתיימו תשלומי המשכנתא עליה ע"י הצד המוכר. דירה זו עדיין משועבדת לבנק שנתן את המשכנתא למוכרים, ולכן בלתי ניתן למכור אותה עד שהבנק יסיר את השעבוד.

משכנתא

משכנתא היא הלוואה בה משועבד נכס מקרקעין ערובה לחיוב. השעבוד נרשם בלשכת רישום המקרקעין כבטוחה להחזר ההלוואה ע"י בעל הזכויות בנכס. בנוסף למשכנתא "רגילה" המשמשת לרכישת הנכס המשועבד ניתן לקבל הלוואת משכנתא לכל מטרה, בה הנכס המשועבד משמש כבטוחה לטובת הבנק.