מסלולי משכנתא במרכנתיל

לנוחיותכם להלן הסבר קצר על מסלולי המשכנתא שלנו,

הלוואת גרייס גישור לתקופה ראשונית:

 • תשלומים חודשיים מוקטנים לתקופת זמן ראשונית מסה"כ תקופת ההלוואה.
 • ההחזר החודשי בתקופה זו יכלול את הריבית והפרשי ההצמדה על הריבית.
 • ביתרת התקופה תשולם ההלוואה באופן רגיל - קרן, ריבית והפרשי הצמדה.

הלוואת ''גרייס'' גישור: 

 • תשלומים חודשיים מוקטנים לאורך כל תקופת ההלוואה
 • ההחזר החודשי יכלול  תשלום ע"ח הריבית + הפרשי הצמדה על הריבית בלבד.
 • החזר קרן ההלוואה בתוספת הפרשי הצמדה בתום התקופה. (הלוואה זו ניתנת לתקופה מוגבלת בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבנק).
 • בכדי לקבל אישור עקרוני מוקדם, צרו קשר עם מרכז המשכנתאות הקרוב, לרשימת מרכזי המשכנתאות לחצו כאן

הלוואה בריבית קבועה לא צמודה (FIX)

 • הלוואה בריבית קבועה.
 • שיעור הריבית ידוע ואינו משתנה ממועד ביצוע ההלוואה ועד תום תקופת ההלוואה.
 • ההלוואה אינה צמודה.
 • לוח הסילוקין של ההלוואה קבוע , התשלום החודשי מחושב עפ"י לוח שפיצר והוא אינו משתנה ממועד ביצוע ההלוואה ועד לסיומה.
 • ניתן לבצע פירעון מוקדם והוא מותנה בתשלום עמלות שונות ובהן: הפרשי היוון ריבית, עמלת אי הודעה מראש ועמלת תפעול.
   

הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד

 • הלוואה בריבית קבועה.
 • שיעור הריבית ידוע ואינו משתנה ממועד ביצוע ההלוואה ועד תום תקופת ההלוואה.
 • ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן. ההחזר החודשי ויתרת קרן ההלוואה מתעדכנים מידי חודש בהתאם לשינויים במדד.
 • התשלום החודשי מחושב עפ"י לוח שפיצר. לוח הסילוקין של ההלוואה קבוע ואינו משתנה אלא בעקבות שינוי מדד המחירים לצרכן.
 • ניתן לבצע פירעון מוקדם והוא מותנה בתשלום עמלות שונות ובהן: הפרשי היוון ריבית, עמלת פיצוי מדד, עמלת אי הודעה מראש ועמלת תפעול.
   

הלוואה בריבית משתנה צמודה למדד

 • הלוואה בריבית משתנה בתדירות גבוהה (מדי 1/2/3/5 שנים) או בתדירות נמוכה יחסית (מדי 6/10 שנים) בהתאם למפורט בהסכם ההלוואה.
 • הריבית במועד ביצוע ההלוואה ובמועדי השינוי מבוססת על עוגן אובייקטיבי בתוספת מרווח ידוע וקבוע מראש.
 • המרווח מהעוגן בעת ביצוע ההלוואה יהיה זהה למרווח מן העוגן במועדי שינוי הריבית במהלך חיי ההלוואה.
 •  ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן.  ההחזר החודשי ויתרת קרן ההלוואה מתעדכנים מידי חודש בהתאם לשינויים במדד.
 • במהלך כל אחת מהתקופות שבין שינויי הריבית, לוח הסילוקין של ההלוואה קבוע ואינו משתנה אלא בעקבות שינוי של מדד המחירים לצרכן. לוח הסילוקין של ההלוואה משתנה במועדי שינוי הריבית.
 • במועדי שינוי הריבית ניתן לבצע פירעון מוקדם ללא עמלת הפרשי היוון ריבית.
  פירעון מוקדם שלא במועדי שינוי הריבית (למעט בהלוואה בריבית משתנה בתדירות של עד שנה, כולל)  מותנה בתשלום עמלות שונות ובהן: הפרשי היוון ריבית, עמלת פיצוי מדד, עמלת אי הודעה מראש ועמלת תפעול.

הלוואה בריבית משתנה לא צמודה (פריים)

 • הלוואה בריבית משתנה על בסיס הפריים, נגזרת משיעור הריבית המוניטרית (ריבית בנק ישראל).
 • השינויים בריבית במהלך חיי ההלוואה הינם עפ"י השינויים בריבית הפריים. הריבית במועד ביצוע ההלוואה ובמועדי השינוי מבוססת על ריבית הפריים בתוספת מרווח ידוע וקבוע מראש.
 • המרווח מהפריים בעת ביצוע ההלוואה יהיה זהה למרווח מן הפריים במועדי שינוי הריבית במהלך חיי ההלוואה.
 • ההלוואה אינה צמודה.
 • התשלום החודשי מחושב ע"פ לוח שפיצר. לוח הסילוקין של ההלוואה משתנה במועדי שינוי הריבית.
 • ניתן לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכל עת, ללא עמלת הפרשי היוון ריבית.
  הפירעון המוקדם מותנה בתשלום עמלות שונות ובהן: עמלת אי הודעה מראש ועמלת תפעול.

 

הלוואה בריבית חצי קבועה לא צמודה (FIX)

 • הלוואה בריבית משתנה בתדירות נמוכה (מידי 5/10 שנים).
 • הריבית במועד ביצוע ההלוואה ובמועדי השינוי מבוססת על עוגן אובייקטיבי בתוספת מרווח ידוע וקבוע מראש.
 • המרווח מהעוגן בעת ביצוע ההלוואה יהיה זהה למרווח מן העוגן במועדי שינוי הריבית במהלך חיי ההלוואה.
 •  ההלוואה אינה צמודה.
 • התשלום החודשי מחושב עפ"י לוח שפיצר. במהלך כל אחת מהתקופות שבין שינויי הריבית, לוח הסילוקין של ההלוואה קבוע ואינו משתנה. לוח הסילוקין של ההלוואה משתנה במועדי שינוי הריבית.
 • במועדי שינוי הריבית ניתן לבצע פירעון מוקדם ללא עמלת הפרשי היוון ריבית.
  פירעון מוקדם שלא במועדי שינוי הריבית  מותנה בתשלום עמלות שונות ובהן: עמלת הפרשי היוון ריבית, עמלת אי הודעה מראש ועמלת תפעול.

הערות:

 • מידע מלא ומפורט על עמלות פירעון מוקדם ניתן לראות בצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור) התשס"ב - 2002.
 • בכפוף לתנאי מסלול ההלוואה.
 • אישור הלהוואה וביצועה, בהתאם לנוהלי הבנק ולשיקול דעתו הבלעדי.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.