מחיקת שיעבודים

הסבר בנוגע למחיקת שיעבודים

במקרה בו לקוח הבנק פרע, באמצעותו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם נוצרו שעבודים מסוג משכנתא או משכון לטובת הבנק (להלן: "השעבוד" או "השעבודים", לפי העניין), הבנק יפעל ככל הנדרש לצורך ביטול השעבודים שנרשמו לטובתו להבטחת חיובים אלו, ויוודא שאכן יינקטו על ידו הפעולות לצורך מחיקת השעבוד. 
היה השעבוד משכנתא או משכון רשום, הבנק ישלח, תוך 30 ימים מיום סילוק מלוא התחייבויותיו של הלקוח כלפי הבנק, הודעה על מחיקת השעבודים למרשמים הרלבנטיים.

למידע נוסף בנושא מחיקת שעבודים ניתן לפנות לרכז המטפל בסניף הבנק או לרכז הבטוחות, בטלפון מס' 076-8044431

קישורים שימושיים:

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל