טפסים ואישורים

אלו מסמכים נדרשים לצורך הגשת בקשה לקבלת משכנתא?

תהליך הגשת בקשה לקבלת משכתא כרוכה בהגשת טפסים רבים. לנוחיותכם הכנו רשימה שתעזור לכם לעשות סדר ולהכין את המסמכים הדרושים מראש:

הגשת טופס בקשה לקבלת משכנתא

ובנוסף,

שכיר/ה:

 • שלושה תלושי משכורת אחרונים.
 • בכל מקרה בו ותק הלווה במקום העבודה נמוך מ 12 - חודש, יש להמציא תלוש שכר אחרון ממקום עבודה קודם.
 • אסמכתאות להכנסה ממקורות נוספים,  ככל שישנה (באם משכ"ד - חוזה שכירות בתוקף + אישור זכויות לבעלות הלווה בנכס)
 • שכיר בעל עניין בחברה - יתווספו מאזן חברה מבוקר ושומת מס.

עצמאי/ת:

 • שומת מס לשנת המס האחרונה, באם טרם הוגשה יש לצרף שומת המס האחרונה שהוגשה ואישור רואה חשבון להכנסות השנה האחרונה ומועד הגשת השומה הצפוי לשלטונות המס.
  אישור רואה חשבון / יועץ מס על ההכנסות לשנת המס הנוכחית (ניתן להדפיס את נוסח האישור ישירות באתר)
 • אסמכתאות להכנסה ממקורות נוספים (באם משכר דירה - חוזה שכירות בתוקף + אישור זכויות לבעלות הלווה בנכס).

גרירת הלוואה:

העתק חוזה מכירת הנכס, ממנו גוררים את המשכנתא.

מחזור הלוואות מבנק אחר:

 • דוח תשלומים ששולמו בגין המשכנתא לשנתיים האחרונות.
 • דו"ח יתרות עדכני לסילוק.

מובהר בזאת כי:

 • מסמכים נוספים יכול ויידרשו בהתאם לנתוני הלווה ואופי העסקה.
 • קבלת ההלוואה מותנית בהגשת בקשה ואישורה הפרטני ע"י הבנק לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • אין במידע זה משום הצעה למתן אשראי.
 • אין במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות האישור העקרוני שיוצא ללווים לאחר הגשת בקשה להלוואה.
 • אם תאושר ההלוואה יידרש הלווה לחתום על הסכמי ההלוואה, להמציא שמאות ומסמכי בטוחות ולעמוד בכל יתר דרישות הבנק, הכל בהתאם לכללי הבנק ונהליו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי המשכנתאות של מרכנתיל בסניפים. 
לאיתור סניף קרוב אליך